Ruotsi: moduuli 1 ja osa 2. moduulista, 2. jakso: 3.1 Text: Enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig?

📅 2021-11-07T16:51:09.000Z
👁️ 318 katselukertaa
🔓 Julkinen


Fredrik	 
Kronoby	Kruunupyy
enspråkig, enspråkigt, enspråkiga

yksikielinen
tvåspråkig, tvåspråkigt, tvåspråkiga	kaksikielinen
flerspråkig, flerspråkigt, flerspråkiga	monikielinen
vilken, vilket, vilka	mikä 
ett språk, språket, språk, språken 5	kieli
drömma, drömmer, drömde, drömt II	nähdä unta, unelmoida
en släkting, släktingen, släktingar, släktingarna 2	sukulainen
älska, älskar, älskade, älskat I	rakastaa
kultur, kulturen	kulttuuri
öppna, öppnar, öppnade, öppnat I	avata
flera	useita, useampia
en dörr, dörren, dörrar, dörrarna 2	ovi
en hjärna, hjärnan 1	aivot
ett sätt, sättet, sätt, sätten 5	tapa
berätta, berättar, berättade, berättat I	kertoa
en språkidentitet, språkidentiteten, språkidentiteter, språkidentiteterna 3

kieli-identiteetti
hemma	kotona
tala, talar, talade, talat I	puhua
både – och	sekä – että
finska, finskan	suomen kieli
svenska, svenskan	ruotsin kieli
alltid	aina
gå, går, gick, gått IV	mennä, kävellä
svenskspråkig, svenskspråkigt, svenskspråkiga	ruotsinkielinen
en skola, skolan, skolor, skolorna 1	koulu
ett gymnasium, gymnasiet, gymnasier, gymnasierna 3	lukio
träna, tränar, tränade, tränat I	treenata, harjoitella
friidrott, friidrotten 	yleisurheilu
IF = idrottsförening	urheiluseura
en klubb, klubben, klubbar, klubbarna 2	kerho, seura
en tränare, tränaren, tränare, tränarna 5	valmentaja
en kompis, kompisen, kompisar, kompisarna 2	kaveri, ystävä
på fritiden	vapaa-ajalla
använda, använder, använde, använt II	käyttää
båda	molemmat
förutom	sen lisäksi
engelska, engelskan	englanti
tyska, tyskan	saksa
skriva, skriver, skrev, skrivit IV	kirjoittaa
studentskrivningar, studentskrivningarna	ylioppilaskirjoitukset
Österbotten	Pohjanmaa
redan	jo
geografiskt	maantieteellisesti
naturligt	luonnollista
en kontakt, kontakten, kontakter, kontakterna 3	kontakti, yhteys
följa, följer, följde, följt IV	seurata
medier, medierna	media
veta, vet, visste, vetat IV	tietää
rikssvensk, rikssvenskt, rikssvenska	riikinruotsalainen
en kändis, kändisen, kändisar, kändisarna 2	julkkis
en familj, familjen, familjer, familjerna 3	perhe
intresserad, intresserat, intresserade (av)	kiinnostunut (jostakin)
heja, hejar, hejade, hejat I	kannustaa
förstås	tietysti
VM i ishockey	jääkiekon MM-kisat
ett känslospråk, känslospråket, känslospråk, känslospråken 5	tunnekieli
ett modersmål, modersmålet, modersmål, modersmålen 5	äidinkieli
få, får, fick, fått IV	saada
ett barn, barnet, barn, barnen 5	lapsi
absolut	ehdottomasti
stor, stort, stora	suuri
en rikedom, rikedomen, rikedomar, rikedomarna 2	rikkaus
börja, börjar, började, börjat I	alkaa, aloittaa
studera, studerar, studerade, studerat I	opiskella
Nordamerika	Pohjois-Amerikka
intressera, intresserar, intresserade, intresserat I	
kiinnostaa

framtid, framtiden 	tulevaisuus
Jaan	 
ett vitsord, vitsordet, vitsord, vitsorden 5	arvosana
en studentexamen, studentexamen, studentexamina, studentexamina	ylioppilastutkinto
höra, hör, hörde, hört II till	kuulua johonkin
en favorit, favoriten, favoriter, favoriterna 3	suosikki
grammatik, grammatiken	kielioppi
hata, hatar, hatade, hatat I	vihata
ändå	kuitenkin
vara, är, var, varit IV i militären	käydä armeija
ett öga, ögat, ögon, ögonen 4	
silmä

gilla, gillar, gillade, gillat I	pitää
trots 	jostain huolimatta
grodor och missförstånd	lipsahduksia ja väärinkäsityksiä
massor med	valtavasti
ekonomi, ekonomin	(liike)talous, taloustiede
en arbetsplats, arbetsplatsen, arbetsplatser, arbetsplatserna 3	työpaikka
en dotter, dottern, döttrar, döttrarna 2	tytär
ett dagis, dagiset, dagis, dagisen 5	päiväkoti
varje dag	joka päivä
ett jobb, jobbet, jobb, jobben 5	työ
konstig, konstigt, konstiga	kummallinen, outo
känna, känner, kände, känt III	tuntea
komma, kommer, kom, kommit IV	tulla
hem	kotiin
en morfar, morfadern, morfäder, morfäderna 3	isoisä (äidin puolelta)
en mor, modern, mödrar, mödrarna 2	äiti
finnas, finns, fanns, funnits IV	olla olemassa
någonstans	jossain
fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt IV	jatkaa
en tradition, traditionen, traditioner, traditionerna 3	perinne
Filippa

 
Kyrkslätt	Kirkkonummi
helt	täysin, kokonaan
läsa, läser, läste, läst II	lukea
förstås	tietysti
bäst	paras, parhaiten
lära, lär, lärde, lärt II sig	oppia
en endurohobby, endurohobbyn, endurohobbyer, endurohobbyerna 3	enduroharrastus
en serie, serien, serier, serierna 3	sarja, sarjakuva
spela, spelar, spelade, spelat I en roll	olla tärkeää, olla merkitystä
ett liv, livet, liv, liven 5	elämä
en kurs, kursen, kurser, kurserna 3	kurssi
ryska, ryskan	venäjän kieli
ett teckenspråk, teckenspråket, teckenspråk, teckenspråken 5	viittomakieli
lätt, lätt, lätta	helppo, kevyt
i praktiken	käytännössä
spanska, spanskan	espanjan kieli
en värld, världen, världar, världarna 2	maailma
mina nära och kära	rakkaat, läheiset
ett tankespråk, tankespråket, tankespråk, tankespråken 5	ajattelun kieli
till exempel	esimerkiksi
en månad, månaden, månader, månaderna 3	kuukausi
en siffra, siffran, siffror, siffrorna 1	lukusanat
räkna, räknar, räknade, räknat I upp	laskea
dejta, dejtar, dejtade, dejtat I	deittailla, tapailla, seurustella
en rescuehund, rescuehunden, rescuehundar, rescuehundarna 2	rescuekoira